Авторларға арналған ережелер!

Журнал тоқсан сайын қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде шығарылады. Плагиатты анықтау жағдайларын қоса алғанда, ғылыми нәтижелердің сенімділігі мен маңыздылығы және жұмыстардың ғылыми мазмұнының өзектілігі үшін авторлар жауапты болады.

Журналда жариялауға ғылыми мақалалар, конференциялар, диссертациялық кеңестердің жұмысы туралы хабарламалар, рецензиялар қабылданады. Жарияланатын ғылыми мақалалар (соның ішінде рецензиялар) журналдың тақырыптық бағытына сәйкес келуі тиіс.

Ғылыми мақала бұрын жарияланбаған және жаңалығы бар авторлық әзірлемелерді, қорытындыларды, ұсынымдарды қамтитын; немесе жалпы тақырыппен байланысты бұрын жарияланған ғылыми мақалаларды қарауға арналған (жүйелі шолу) ғылыми зерттеудің, эксперименттік немесе талдамалық қызметтің өз қорытындыларын және аралық немесе түпкілікті нәтижелерін баяндау болып табылады.

Редакцияға келіп түскен мақалалар қос «соқыр» рецензиялау рәсімінен өтеді. Рецензиялау рецензенттер үшін және мақала авторлары үшін жабық болып табылады. Рецензент мақалаға түзетулер енгізу қажеттілігін көрсеткен жағдайда автор үш күн ішінде жаңартылған материалды түзетіп, редакцияға жіберуі қажет. Рецензенттердің оң бағасын алған мақалалар журналдың редакциялық алқасына талқылауға және бекітуге жіберіледі. Теріс рецензиясы бар мақалалар қайта қарауға қабылданбайды.

Журналда жариялау үшін жұмыс мәтінін ұсына отырып, автор берілген мақаланың басқа ғылыми басылымда қарастырылмауын қамтамасыз етеді. Автор басқа мақаладан алынған барлық мәтіндер, кестелер, диаграммалар, иллюстрацияларды тиісті түрде рәсімдеуге міндетті. Басқа автордың мәтінін пайдалану, автордың нұсқауынсыз дәйексөздерді ойнату, басқа зерттеулердің нәтижелерін өзгерту, плагиат кез-келген түрде қабылданбайды. Ғылыми плагиатты анықтау және оның алдын алу мақсатында «ғылыми плагиатты анықтау және оның алдын алу жөніндегі қызметті ұйымдастыру туралы Ережеге» сәйкес журнал редакциясы жариялауға ұсынылған мақалалардың антиплагиатына тексеру жүргізеді. Мәтіннің өзіндік ерекшелігі кемінде 70% болуы керек. Плагиат анықталған жағдайда редакциялық алқа мақаланы жариялаудан бас тартуға және авторға кезекті мақаланы қабылдаудан бас тартуға құқылы.

Авторлар редакция мен рецензенттердің жұмысына құрметпен және түсіністікпен қарап, көрсетілген кемшіліктерді уақтылы жоюы тиіс.

Мақала жазуға қойылатын талаптар

Мақалаларды қабылдау электрондық нысанда e-mail-ге жүзеге асырылады: higher.edu@n-k.kz. Редакция баспа қолжазбаларын қабылдамайды.

 • Мақалалар өзекті, жоғары ғылыми деңгейге ие, ұзақ кіріспелер мен қайталануларсыз презентацияның жақсы стилі болуы керек.
 • Жариялау үшін қазақ немесе орыс немесе ағылшын тілдерінде Microsoft Word форматында бұрын жарияланбаған материал қабылданады.
 • Авторлардың саны бір мақалаға үш адамнан аспауы керек. Нөмірге жариялауға бір автордан екеуден аспайтын мақала (тең авторлықта дайындалған материалдарды қоса алғанда) қабылданады.
 • Бір мақаланың жалпы көлемі А4 форматты 5 – тен 10 бетке дейін, Times New Roman қарпі, кегль 12, бір интервал, абзац шегінісі – 1 см, барлық жағынан шеттері 2 см, туралануы-ені бойынша.
 • Жалпы қабылданғандардан (ТМД, ҒЗИ, ЮНЕСКО) басқа сөздерді қысқартуға жол берілмейді. Аббревиатуралар мәтінге толық таратып жаза отырып, оларды алғаш атағаннан кейін ғана енгізіледі. Мысалы, Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы (бұдан әрі-БПжАҰО).
 • Саны бес бірліктен аспайтын мәтін бойынша кестелер, формулалар мен суреттердің болуына жол беріледі. Сурет астындағы қолдардың және кестелерге келесі түрде қолдардың болуы міндетті: «Сурет 1. Сурет атауы», «Кесте 1. Кесте атауы». Егер олар мәтінде жалғыз болса, кесте немесе сурет нөмірленбейді.
 • Суреттер мақала мәтінінде орналастырылады, жоғары сапалы болуы тиіс, сондай-ақ JPEG форматындағы жеке папкада болуы тиіс. Суреттер анық, фотосуреттер жоғары сапалы, диаграммалар Word – пен үйлесімді кез келген форматта болуы керек.
 • Сурет астындағы қолтаңба қысқа, бірақ мазмұны үлкен болуы керек (11 қаріп). Егер сурет басқа басылымнан келтірілсе, оған сілтеме баспа басылымына сілтемеге ұқсас ресімделеді.
 • Кестелер көрнекі, атауы, реттік нөмірі болуы тиіс. Бағандардың мазмұны олардың атауына сәйкес келуі керек. Кестедегі барлық деректер 10 қаріппен енгізілуі керек. Кестенің ұсынылатын өлшемі-1 беттен артық емес.
 • Кестелер, суреттер, диаграммалар айтылғаннан кейін орналасуы керек.

Редакция бастапқы мағынасын бұрмаламай, материалды баспа пішіміне түзету құқығын өзіне қалдырады. Авторлық материал қайтарылмайды.

Мақалаларды рәсімдеу тәртібі

 1. Мақаланың 1-бетінің жоғарғы сол жақ бұрышында ӘОЖ — әмбебап ондық жіктеу және /ҒРНТИ – ғылыми-техникалық ақпараттың мемлекеттік рубрикаторы / ғылыми-техникалық ақпараттың Мемлекетаралық рубрикаторы көрсетіледі.

ӘОЖ сайтта анықталады https://teacode.com/online/udc/;

МТНТИ сайтта анықталады https://clck.ru/TiFUg

 1. Бір жолдан кейін ортасында бас әріптермен мақала атауы 3 тілде (қазақ, орыс және ағылшын) орналастырылады.
 2. Автор (лар) дың фотосуреттері және автор (лар) туралы 3 тілдегі (қазақ, орыс және ағылшын) мәліметтер:
 • Аты-жөні толығымен
 • ғылыми дәрежесі және атағы, қызметі
 • ұйымның толық атауы
 • толық жұмыс немесе үй мекенжайы (пошта индексін көрсете отырып)
 • ұялы телефон нөмірі
 • эл.пошта.
 1. Төмендегі бір жолдан кейін мақаланың негізгі мазмұнын ашатын қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі аннотация (4-6 сөйлем, 11 шрифт) және түйінді сөздер немесе сөз тіркестері (5-7 сөз) беріледі.
 2. Бір жолдан кейін төменде мақаланың негізгі мәтіні орналастырылған (12 қаріп).
 3. Мақаланың негізгі мәтінінен кейін міндетті түрде әдебиетке сілтемелер беріледі.

Әдебиетке сілтемелер беттері көрсетілген (егер бар болса) тік жақшадағы сандармен ресімделеді. Дереккөздер мен пайдаланылған ғылыми әдебиеттер (монографиялар, мақалалар, тезистер, авторефераттар, интернет-ресурстар және т.б.) мақаланың соңында «Әдебиеттер тізімі» бөлімінде мәтінде дәйекті түрде айтылады. Әдебиеттер тізімінде мәтінде сілтемелер берілетін көздер ғана, дереккөздердің нөмірленуі – мәтінде пайда болуына қарай болуға тиіс. Мүмкіндігінше сілтемелер үшін толық Интернет-мекен-жайларды (URL) көрсету керек. Барлық библиографиялық мәліметтер мұқият тексерілуі керек. Ұсынылатын әдебиеттер саны: 7-15 дереккөз.

Әдебиеттер тізімі екі тілде беріледі: мақала жарияланған тілде және ағылшын тіліндегі жеке блокпен (References), қосымша орыс тіліндегі дереккөздерді латын әліпбиінде көрсете отырып, түпнұсқа мәтінін сақтай отырып және транслитерация әліпбиін пайдалана отырып. Егер мақала ағылшын тілінде жарияланса, онда әдебиеттер тізімі тек ағылшын тілінде беріледі.

Түрлендірілген әдебиеттер тізімінің әр нөмірінің соңында жақшада осы дереккөздің түпнұсқа тілін ағылшын тілінде көрсету керек. Мысалы, (in Russian), (in Kazakh).

Кириллицада ұсынылған әдебиеттер екі нұсқада – түпнұсқада және романизацияланған алфавитте (транслитерация)беріледі:

Орыс тілінен латын тіліне аудару / онлайн конвертер http://www.translit.ru

Қазақ тілінен латын әліпбиіне көшу / Онлайн конвертер https://qazlat.kz

Редакциялық алқа кеңес мақалаларды жариялау немесе қабылдамау құқығын өзіне қалдырады.

Біздің басылымға қайта басылған кезде сілтеме міндетті.

Орталық деректемелері

ҚР ҒЖБМ «Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы» ШЖҚ РМК

Астана қ, Қабанбай батыр д. 28, офис 4

Кбе 16

РНН 620200256368,

БИН 050640004360

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ236010111000227192 Астанинский Региональный Филиал

АО «Народный Банк Казахстана»

Телефондар: 28-75-21, 28-75-24

КНП 859